Sajtómegjelenések a szombathelyi konferenciáról

Horváth Soma: Rangos szakmai konferenciát rendeznek a Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtárban – szombathely.hu

Bonyhádi Zoltán felvétele – Szombathely.hu

Merklín Tímea: Kódexben örökítik meg a könyvtáros fórumokat – vaol.hu

Cseh Gábor felvétele – vaon.hu

23. Országos Helyismereti Konferencia Szombathelyen – vaskarika.hu

Kategória: Rendezvények | Címke: , | Megjegyzés hozzáfűzése

Elhunyt dr. Gyuris György

Megrendüléssel értesültünk arról, hogy elhunyt dr. Gyuris György, a Szegedi Somogyi-könyvtár nyugalmazott igazgatója. Szervezetünknek alapító tagja volt, rendszeresen részt vett éves tanácskozásainkon, tudását, különösen a sajtótörténet, a személyi bibliográfiák és a helytörténet összefüggéseivel kapcsolatos tapasztalatait előadóként, levezető elnökként és persze a beszélgetések során is mindenkor készségesen, barátságos humorral osztotta meg velünk. Egyik szervezője volt a helyismereti gyűjtemények használatával kapcsolatos országos felmérésünknek is. Javaslatunkra 2009-ben kapta meg a bibliográfiai szekció és a helyismereti szervezet közös szakmai elismerését, a Kertész Gyula-díjat. Hatásának, szellemi örökségének eleven bizonyítéka, hogy egykori könyvtára ma a helyismereti tevékenységek pezsgő életű műhelye.
Mindenkor szeretettel fogunk emlékezni rá.

Dr. Gyuris György 2007-ben az MKE HKSZ országos tanácskozásán – Mándli Gyula felvétele

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Helyismereti Szervezete nevében:
az Elnökség

Dr. Gyuris György búcsúztatója – Kukkonka Judit felvételei

Kategória: Nekrológok | Megjegyzés hozzáfűzése

Helyismeret – gazdaságtörténet

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
XXIII. Országos Konferenciáját Helyismeret – gazdaságtörténet címmel

2022. augusztus 3. – augusztus 5. között Szombathelyen rendezi meg a Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtárral együttműködésben

Helyszín: Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár
9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1.

Ez évi konferenciánk középpontjába a helyismeret és a gazdaságtörténet napjainkban jelentkező új összefüggéseit helyeztük. Az előadások sorában kiemelt súllyal szerepelnek az ipartörténeti témák és a feldolgozásukkal kapcsolatos, a korábbiaknál szélesebb horizontú elemzési szempontok és módszertani kérdések. A digitális információrobbanás egyszerre sokszorozza meg a forráskutatás és az eredmények közzétételének lehetőségeit, egyben számos új utat kínál a helyismereti könyvtárosok számára is arra, hogy felhívják közönségük figyelmét a környezetükben fellelhető ipartörténeti emlékekre, és elősegítsék azok közösségi megőrzését.

Program

2022. augusztus 3. (szerda)
13:00 Sajtótájékoztató
14:00 Megnyitó
Levezető elnök: Mennyeiné Várszegi Judit, a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete elnöke
Köszöntő: Dr. Baráthné Molnár Mónika, a Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár igazgatója
Köszöntő: Horváth Soma, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere
14:15 A 19-20. századi magyar gazdaságtörténet néhány mozaikja
Előadó: Honvári János, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa.

1976. augusztus 1-jétől nyugdíjba vonulásomig, közel 42 éven át első és egyetlen munkahelyemen (a nevét időközben ötször megváltoztató és főiskolából 2002-ben egyetemmé avanzsált) Széchenyi István Egyetemen tanítottam. Kutatási területem Magyarország XX. századi gazdaságtörténete, Győr legújabbkori története. Előadásomban néhány olyan kérdéssel foglalkozom, amely évszázadok óta közbeszéd tárgya, mint például mi a titka a félperifériáról a centrumba való felemelkedésnek,
van-e nekünk erre reális esélyünk, törvényszerű-e, hogy Magyarország története során rendre betagozódik egy nagyobb birodalomba, gazdasági egységbe, előnyös vagy hátrányos számunkra ez a
helyzet, a két vesztes világháborúért vajon kizárólag mások a felelősek, milyen okok vezetnek Magyarország rendszeres eladósodásához, végül mivel magyarázható a külföldi tőke kitüntetett szerepe az ország gazdaságában?

15:10 A vállalattörténet forrásai és lehetséges kutatási irányai
Előadó: Szűts István Gergely PhD, történész, Habsburg Ottó Alapítvány

1989-ig Magyarországon szinte nem volt olyan ipari vállalat, gyár vagy üzem, amelynek történetét lelkes helytörténészek vagy maguk a dolgozók el ne készítették volna. Az üzemtörténet írás szinte országos mozgalommá vált, műkedvelői klubokból és tudományos műhelyekből megszámlálhatatlan könyv és tanulmány látott napvilágot. Mindez a rendszerváltással egyik-napról a másikra szinte teljesen megszűnt. Az üzemtörténet, mint „önálló” diszciplína elveszítette létjogosultságát, de ezzel egy időben megtörtént a vállalattörténet (Business History, Unternehmensgeschichte) rehabilitációja. Előadásomban végig tekintem az elmúlt harminc év legjelentősebb hazai vállalattörténeti kutatásait, leginkább használt forrástípusait, majd külföldi példák segítségével lehetséges új kutatási irányokat, forráscsoportokat is igyekszem bemutatni.

16:00 Szünet
16:15 A hazai motorizáció történetének dokumentumai helytörténeti gyűjteményekben (online közvetítés)
Előadó: Négyesi Pál PhD, szerkesztő, magyarjarmu.hu

Számos, a hazai autó és motorkerékpártörténelemmel kapcsolatos forrás található vidéki könyvtárakban és levéltárakban. Valószínű, hogy ezek egy része még lappang. Ez az előadás csupán néhány érdekességet kíván bemutatni az első hazai menetrendszerű autóbuszjárattól (Székesfehérvár, 1899) a
Győri Autó és Motor Club 1929-1939 közti mindennapjait bemutató három fényképalbumig.
1992 óta kutatom a hazai közúti motorizáció történetét. Számos könyvet és cikket írtam a témában. 2010 óta a magyarjarmu.hu honlap szerkesztője, szintén ettől az évtől az Óbudai Egyetem posztgraduális Veteránjármű Restaurátor szakmérnöki képzésének óraadó tanára vagyok.

17:05 „Iparosság Szombathelyen
Előadó: Mayer László, a Vasi Szemle főszerkesztője

Az 1840. évi 29. törvénycikk hatására – a korábban elzárkózó – Szombathely megnyitotta kapuit a zsidók előtt. A vármegyeszékhelyre költöző zsidó családok 1867. évi kiegyezést követő gazdasági fellendülés jelentős szereplőivé váltak. Tevékenységükkel hozzájárultak Szombat hely, a „modern város” megteremtéséhez. Ezek sorába tartozott Ungár Zsigmond hengermalma, a Wolf-testvérek gőzfűrészüzeme, Engel Miksa szap pangyára, Lackenbacher Fülöp irhagyára és jog- utódja a Szombathelyi Bőrgyár Rt., a Klein- és Fleischmann-féle cukorkagyár. Az előadás az általános tendenciák felvázolása mellett három üzem történetével foglalkozik részletesebben. Bemutatja a Geist Lajos nevével fémjelzett fatelepet és üzemet, illetve a mellette működő malmot és fürdőt is; Mayer Mór gyufagyárát és a Hoffmann-féle ecetgyárat. Az ipartörténeti érdekességek mellett város- és családtörténeti adalékokkal szolgál, bepillantást nyújt a könyvtári és levéltári kutatás módszertanába is.

17:45 A Kertész Gyula Emlékérem átadása.
Javaslattevő: MKE Bibliográfiai Szekció

19:00 Fogadás a Forum Hotel éttermében

augusztus 4. (csütörtök)
Levezető elnök: Sándor Tibor osztályvezető, FSZEK Budapest Gyűjtemény

9:00 Az ipartörténet-írás forrásai és módszertani lehetőségei napjainkban
Előadó: Borbély Tamás történész, könyvtáros

2009-ben végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK vallástörténet mesterszakon, 2011-ben pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK politikatudományi mesterszakon. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori Iskolájában 2022-ben tettem le doktori szigorlatomat. 2013-tól Győr Város Levéltárának levéltárosaként, majd 2018-tól a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér helyismereti könyvtárosaként dolgozom.
Előadásomban az ipartörténet-írás forrásairól, valamint módszertani lehetőségeiről beszélek. Érintem az ipartörténeti források levéltári kutatására és levéltári feldolgozására vonatkozó törvényi szabályozást, a közgyűjteményekben elérhető kutatási forrásokat és lehetőségeket, ugyanakkor rámutatok az ezekkel kapcsolatos nehézségekre, kihívásokra is. Igyekszem kitekintésként nyugat-európai példák segítségével árnyalni a magyarországi helyzetet. Az előadás második felében kortárs ipar- és gazdaságtörténeti munkák példáin keresztül illusztrálom a források alkalmazását.

9:25 Ipartörténeti emlékek a weben
Előadó: Waldinger Dóra könyvtáros, Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi
Könyvtár

2016-ban szereztem meg informatikus könyvtáros mesterdiplomámat, hat éve dolgozom a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Könyvtár tájékoztató könyvtárosaként. Érdeklődési körömbe a szórakoztató irodalom és a közösségi oldalak tartoznak. Könyvtárunk internetes megjelenési felületeinek működtetésében én
is részt veszek, ill. többször tartottam előadást, foglalkozást adatbázisok használatáról.
Az ipartörténettel kap- csolatban többféle kezdeményezést találhatunk az interneten, ám ezek főként egy
adott gyűjteményhez kapcsolódnak. Az előadásomban röviden bemutatom az általánosan, országosan használható forrásokat, ill. néhány gyűjtemény informatív honlapját.

9:45 A szombathelyi villamos az emlékek tükrében
Előadó: Spiegler Tibor helytörténeti kutató

1954-ben születtem Szombathelyen. BM nyugdíjas vagyok, helytörténeti gyűjtő.
Alapító tagja és egyik szervezője a helyi Berzsenyi Dániel Könyvtár Helytörténeti Klubjának, ahol már több előadásom is volt.
Helytörténeti gyűjteményem alapja, egy közel kétezer darabos képes levelezőlap kollekció és szintén ekkora fotógyűjtemény. Jelentősnek mondható a kisnyomtatvány, aprónyomtatvány, valamint sajtó- és könyvgyűjteményem is.
Számottevő a helyi reklámtárgyak, ajándék- és dísztárgyak, valamint a jelvények gyűjteménye is. Igyekszem összerakni mindent, ami Szombathely arculatát hordozta és hordozza, illetve a város értékeit képviseli. Különösen büszke vagyok arra, hogy 2019-ben a Berzsenyi Könyvtár munkatársaitól “Tiszteletbeli könyvtáros” címet kaphattam.

10:10 Távközléstörténet Vas megyében
Előadó: Fülöp Tibor helytörténeti gyűjtő

1952-ban születtem Jákon.1970-ben érettségiztem a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban. Budapesten, a Puskás Tivadar Szakközépiskolában távközlési technikusi végzettséget szereztem, továbbá postaműszaki tiszti képzettségem van.
1972-től, a Vas Megyei Távközlési Üzemben dolgoztam, különböző munkakörökben.
Távközlési tervezői és felelős műszaki vezetői jogosultságokkal rendelkezem jelenleg
is.
Ipartörténeti relikviákat gyűjtök, ezen belül postatörténeti, és távközlés-történeti eszközökből van nagyobb gyűjteményem.
A tartalomból:
-A távíró szolgálat rövid története Magyarországon.
-A távíró és távbeszélő-hálózat kiépítése Vasvármegyében.
-A szombathelyi telefonhálózat fejlődése a II. Világháború után, napjainki

10:30 Szünet

10:50 Tatabánya iparszerkezetének alakulása a várossá válástól, 1947-től napjainkig
Előadó: ifj. Gyüszi László könyvtáros – helytörténész, József Attila Megyei és
Városi Könyvtár

Könyvtáros, helytörténész vagyok, ez utóbbi „foglakozást” Édesapámtól örököltem, tanultam. A szombathe- lyi, főiskola könyvtár-történelem szakán szereztem dip-lomát, amit az ELTE BTK történelem kiegészítő sza kán „megfejeltem”. 1978-ban a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban kezdtem hivatásomat gyakorolni, ezt később az igazgatás váltotta fel. Történelem szakom és családi indíttatásom révén hamar elkezdtem Tata helytörténetével is foglalkozni. Az Annales Tataienses folyóirat szerkesztésben részt vettem, többek között itt is jelentek meg tanulmányaim.
Amikor ez év májusá- ban az MKE-HKSZ közgyűlésén szóba került az idei év tanácskozásának fő témája, még arra gondoltam, hogy a tatai híres Leopold-féle bőrgyárról, vagy a szintén híres tatai Pollák-féle pokróc- és tarisznya gyárról tartanék előadást. (Ez utóbbi bizonyára érdekes lehetett volna éppen Szombathelyen, hiszen legújabb kori nevén a LATEX egyik legnagyobb, Tatán működött gyáregységéről lett volna szó.) Ami miatt megváltoztattam témaválasztásomat, azaz az, hogy Tatabánya ebben az évben ünnepli várossá alakulásának 75. évfordulóját. Mi, könyvtárosok egy
több évtizedes gyűjtőmunka eredményét akarjuk a város ünnepi asztalára tenni, az 1947-től 2021. december 31-ig történt és publikált eseményeket egy várostörténeti kronológiában összefoglalni és közreadni. E munkában is van egy kis részem, ezért e kronológia alapján foglalom össze, miként vált Tatabánya bányavárosból a bányászat megszűnését követően ipari nagyvárossá, hogyan alakultak ki az ipari parkok.

11:20 Iparosok és termékeik a Vasi Digitális Könyvtárban
Előadó: Szalainé Bodor Edit igazgatóhelyettes, a helyismereti gyűjtemény vezetője Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár

Salgótarjánban születtem 1973-ban. Az egykori Berzsenyi Dániel Főiskolát 1997-ben végeztem el könyvtár-biológia szakon. Vele párhuzamosan közel három évet dolgoztam Pápán, a Dunántúli Református Gyűjteményekben. 2001 óta vagyok a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár helyismereti gyűjteményének munkatársa, 2019 óta igazgatóhelyettese, a különgyűjtemény vezetője. Könyvtárosi feladataim mellett civil szervezetekben végzek önkéntes munkát: elnökségi tagja vagyok a Szombathelyi Szépítő Egyesületnek, a Vasi Múzeumbarát Egyletnek és a Vas Megyei Honismereti Egyesületnek, valamint tagja a Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények című folyóirat
szerkesztőbizottságának.
A Vasi Digitális Könyvtár egy 2003-ban létrehozott adatbázis. A vállalkozás célja az, hogy a megye közgyűjteményeiben létrehozott/hozandó elektronikus forrásokról, digitalizált dokumentumokról portálszerű tájékoztatást adjon és a világ bármely pontjáról szabad hozzáférést biztosítson a nyilvános megyetörténeti tartalmakhoz, valamint lehetővé tegye közérdekű információk online
keresését. Az elavult felépítésű Vasi Digitális Könyvtár átalakítása és a benne lévő, ill. az azóta digitalizált különböző formátumú fájlok új fejlesztésű adatbázisba integrálása 2021-ben kezdődött. Az adatbázis fejlesztése és bővítése azóta is folyamatos.
Előadásomban – az országos találkozó tematikájához kapcsolódva – a helyi iparossággal kapcsolatos dokumentumokból válogatok: termékkatalógusokból, reklámokból, báli meghívókból, hirdetésekből

11:40-12:00 Az értékmentés egy lehetséges modellje: a Győri Ipartörténeti Alapítvány tevékenysége
Előadó: Mennyeiné Várszegi Judit kurátor, Győri Ipartörténeti Alapítvány

Első és egyben utolsó munkahelyem a győri megyei könyvtár, illetve annak jogutódja. A kezdetektől kis kitérővel mindig helyismereti tevékenységet végeztem, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Tudományos, Helyismereti és Különgyűjteményi Osztályának vezetőjeként vonultam
nyugdíjba 2015-ben. Szombathelyen főiskolát, Pécsett egyetemet végeztem. Sokévi szakmai tapasztalatomat igyekeztem továbbadni szakmai berkekben, valamint a könyvtári asszisztens, segédkönyvtáros képzés, az alapfokú könyvtárosi és a Könyvtári Intézet által szervezett tanfolyamok során. Előadásaim, publikációim helyismereti, helytörténeti vonatkozásúak.
Az ipartörténet a helytörténet egy igen fontos, de jelenleg háttérbe szorult szegmense. A
Győri Ipartörténeti Alapítvány sokrétű tevékenységének bemutatásával ötletet szeretnék
adni a kollégáknak, hogyan lehet összefogással számba venni, megőrizni, közkinccsé
tenni az ipartörténeti emlékeket? A társintézmények és szervezetek közreműködésével
az Alapítvány honlapot működtet, konferenciát, kiállítást, ipartörténeti sétákat szervezett, ipartörténeti emléktáblákat állított, Győr ipartörténetét feldolgozó kötetet jelentetett meg.

12:30 Ebéd a Dóm étteremben
13:45 Kirándulás. Az ipartörténeti jelentőségű ikervári vízerőmű felkeresése vezetéssel. A bazaltbánya egykori transzformátorházában berendezett Sághegyi Múzeum megtekintése.

Vacsora a Deja Vu étteremben. Borozgatás a Ság hegyen, a Baráth pincében

augusztus 5. (péntek)

Kihelyezett ülés a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárban

Levezető elnök: Dr. Baráthné Molnár Mónika, a Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár igazgatója

9:00-9:45 A Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont megtekintése
10:00-10:40 Az ezeréves szombathelyi vár
Előadó: Kiss Gábor régész, Savaria Múzeum

1983 óta a szombathelyi Savaria Múzeum népvándorlás középkoros régésze va gyok. Azóta sokat foglalkoztam a város 4-17. századi tör- ténetével, ezen belül is a település két meghatározó épü- letének, az ősi plébániatemplomnak (Szent Márton- templom) és a várnak a históriájával.

Az ezeréves szombathelyi vár

Még sok szombathelyi sem tudja, hogy lakóhelyén egykor vár állott, ráadásul egy olyan
erődítmény, amely még a török ellen is biztonságos menedéket nyújtott. A hajdan volt erősségre ma már mindössze egy utcanév (a Várköz), a püspöki palota, püspökvár elnevezése és a Romkertben látható néhány falmaradvány emlékeztet. Ennyi maradt abból az erősségből, amelynek története kerek ezer évet ölel fel, és amelyet a Kárpát-medence egyik legrégebbi váraként tarthatunk számon.
Maga a vár Savaria 4. században épült helytartói palotájából fejlődött ki, miután 791-ben Nagy Károly személyesen látogatott ide. Először a Nyugat-Dunántúlt elfoglaló Frank Birodalom sabariai grófjai, majd pedig a magyar királyok szombathelyi várnagyai építették tovább. Valamikor a 12. század végén királyi adományból került a győri püspökök birtokába, akik az idő folyamán többször is korszerűsítették. Utolsó nagy átépítésére a 15. században került sor, ezt követően már csak a tűzfegyverek elleni hatékonyabb védekezés érdekében bővítették.
A vár két részből állt: a kerek alaprajzú belső várból, benne azzal a palotával, amely a győri püspök itteni rezidenciája volt, valamint a külső várból, amely gazdasági célokat szolgált. Legjelentősebb épülete a Szűz Mária-vártemplom volt, körülötte a temetővel. E templomban lelt otthonra 1578-ban a vasvári társaskáptalan testülete, amikor a török veszély miatt gazdag levéltárukkal együtt el kellett hagyniuk az eredeti megyeszékhelyet, Vasvárt.
A 18. századra a szombathelyi vár viszont már olyan rossz állapotba került, hogy az 1777-ben megalapított új szombathelyi egyházmegye első püspöke nemsokára lebontása mellett döntött. 1791-ben köveit az új székesegyház alapjaiba építették be. A földig rombolt vár alapfalaira csak másfél évszázaddal később, 1938-ban a romkerti ásatások során bukkantak rá.

11.00 -11:30 A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár és a Herzan-könyvtár megtekintése Rónainé Magyar Krisztina gyűjteményvezető kalauzolásával

11.30-11:45 Néhány gondolat a helyismereti fotók gyűjtéséről
Előadó: Mándli Gyula nyugalmazott könyvtárigazgató

1971-től könyvtárosként (népművelőként) dolgoztam a 2015. évben bekövetkezett nyugdíjba
vonulásomig: 1971-1978 között Körmenden, 1978-1995 között Szobon, 1995-ben fél évig a
Pest Megyei Könyvtárban, 1995 őszétől a váci Katona Lajos Könyvtár igazgatójakén 2015-ig.
Először a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola könyvtár-magyar nyelv- és
irodalom szakán kaptam oklevelet, majd 2002-ben végeztem az ELTE BTK-án könyvtári menedzsment szakon.
A könyvtári helyismereti tevékenységben mindig kiemelt szerepet szántam a helytörténeti fényképezés készítésének és gyakoroltam is, illetve írtam róla. Önálló fotókiállításom volt Ipolyságon (Sahy) a Honti Múzeumban 2003-ban és 2013-ban, 2014-ben Järvenpää-ben és Vácon, 2012-ben az Országos Idegennyelvű Könyvtárban és a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárában, 2013-ban Erdőkertesen, valamint Szobon és Vácon a könyvtárban. Nyolc alkalommal vettem részt csoportos fotókiállításon, 2013-tól a váci Forte Fotóklub alapító tagja vagyok. Fényképeim megtalálhatóak az Országos Fotográfiai Múzeumban, a könyvtárak helyismereti gyűjteményeiben, jelentek meg a sajtóban és kiadványokban. 1983-tól az országos honismereti mozgalom rendezvényeinek fotódokumentációját készítem és jelennek meg képeim a Honismeret folyóiratban.
Jelenleg a közel hetvenezer fényképet tartalmazó gyűjteményem feldolgozásán és közgyűjteményeknek való átadásán dolgozom.

11.45-12.00 Zárás, az emlékkönyv jelképes átadása a következő konferencia házigazdájának

12.15- Városnéző séta (a középkori város) Kiss Gábor vezetésével

13.00 Ebéd a Dóm étteremben

Regisztrációs űrlap elérhető ezen a linken

Regisztrálás határideje: július 26.

Kategória: Rendezvények | Címke: , , , , , , , , , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Beszámoló taggyűlés és szakmai nap

Meghívó

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete

beszámoló taggyűlésére és szakmai programjára

Időpont: 2022. május 18. szerda, 10 óra

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, 516-os terem

 (a bejárattal egy szinten, a benti főlépcső túlsó oldalán), Budapest, Szent György tér 4-5-6.

10:00     Regisztráció

Szakmai program

10:10   Sipos Júlia tudományos újságíró, egyetemi adjunktus A krízis, mint normális állapot? című előadása

A taggyűlés napirendje 

11:10    Az elnök szakmai beszámolója a 2021-es évről

11:30    A titkár pénzügyi beszámolója a 2021-es évről

11:40    A Felügyelő Bizottság jelentése

11:50    A beszámolók megvitatása, elfogadása

12:00    Egyebek

Szakmai program

13:00   Az OSZK nemrég megnyílt, Vershaza. Himnusz, Szózat, Nemzeti dal – emblematikussá vált verseink című időszaki kiállítását Földesi Ferenc kurátor vezetésével tekintjük meg.

Aki személyesen nem tud megjelenni, egy MKE HKSZ tagot megbízhat képviseletével. Az aláírt megbízólevelet a képviselő a választási bizottságnak adja le.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van.

Amennyiben a meghirdetett időpontban a közgyűlés nem határozatképes, az új taggyűlést 2022. június 1-jén 10 órai kezdettel tartjuk meg, és felhívom a figyelmet arra, hogy az ismételten összehívott közgyűlés az ezen meghívóban ismertetett napirendek tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Az évi tagdíj készpénzes befizetésére és az érvényesítő matricák átvételére a helyszínen lesz lehetőség.

A közgyűlésre minden tagot, leendő tagot, és érdeklődőt szeretettel várunk!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Helyismereti Könyvtárosok Szervezete Vezetősége nevében:

Mennyeiné Várszegi Judit elnök s.k.

Kategória: Rendezvények | Címke: , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Elindult a regisztráció

Idén nyáron Kaposváron végre újra személyes jelenlét mellett kerül megrendezésre a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 53. Vándorgyűlése. A 2022. július 14. és 16. között tartandó konferencia témája: Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás.
A rendezvény helyszíne a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campus lesz.

Elindult az esemény honlapja, ami folyamatosan frissül: https://mkevandorgyules.hu/
Regisztrálni 2022. június 12-ig lehet, de a május 31-ig jelentkezők kedvezményes áron tehetik ezt meg.

Sok szeretettel várnak minden kedves kollégát és érdeklődőt a szervezők:
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Elnöksége, az MKE Somogy Megyei Szervezet tagjai, valamint a MATE Kaposvári Campus Könyvtár és a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár munkatársai

Kategória: Rendezvények | Címke: , | Megjegyzés hozzáfűzése

Szentesi Városi Könyvtár felvétele az országos konferenciáról

Kategória: Előadások | Címke: , | Megjegyzés hozzáfűzése

Sajtóhírek a szentesi tanácskozásról

Mindenhol helyismeretre bukkanunk… (varosivisszhang.hu)

Szentesi TV

Kategória: Előadások | Címke: , | Megjegyzés hozzáfűzése

Honismereti emlékérem

Debrecenben 2021. július 5-én került sor a XLVIII. Országos Honismereti Akadémia kitüntetéseinek átadására:

Honismereti Emlékérmet vehetett át Kállainé Vereb Mária, nyugalmazott kiskunfélegyházi könyvtárigazgató.

Honismereti Emléklapot kapott a Vörösmarty Mihály Könyvtár Helyismereti és digitalizálási Csoportja, amelyet Szőnyegi Hajnalka vett át.

Mándli Gyula felvételei

Kategória: Uncategorized | Címke: , | Megjegyzés hozzáfűzése

XXII. Országos Helyismereti Konferencia

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
XXII. Országos Konferenciáját Helytörténet és média címmel

2021. augusztus 4. – augusztus 6. között Szentesen rendezi meg a Szentes Városi Könyvtárral együttműködésben.

Helyszín: Szentes Városi Könyvtár (6600 Szentes, Kossuth u. 33-35.)

A helytörténeti témák iránti érdeklődés látványos megélénkülése a tömegkommunikációs eszközök kínálatában és a közösségi médiában. Milyen hatással vannak az új médiaformák a lokális információk áramlására?
Miként válnak napjainkban a helytörténeti gyűjtemények a könyvtár látogatóinál jóval szélesebb közönség számára is kedvelt szolgáltatókká? Letölthető, személyes adatbázissá formálódó közgyűjteményi dokumentumok és ismeretek — civil kezdeményezésekből létrejövő új virtuális közösségi gyűjtemények.
Az új tartalommegosztási formák és helyi tudat megerősödése – a hely közösségformáló szerepe: bizalom, összetartozás, együttműködési készség.

Regisztráció az aálábbi linkre kattintva

Jelentkezési határidő: 2021. július 23.


Program:

2021. augusztus 4. (szerda)
13:00 Sajtótájékoztató
14:00 Megnyitó
Levezető elnök: Mennyeiné Várszegi Judit, a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete elnöke
Köszöntő: Sallainé Gresó Klára Szentes Városi Könyvtár igazgatója
Köszöntő: Szabó Zoltán Ferenc Szentes Város polgármestere
14:15 A hely ereje? Visszatalálás az életvilágba
Előadó: Sipos Júlia tudományos újságíró, egyetemi adjunktus

15:05 Archiváló közösségek, közösségi archívumok
Előadó: Mester Tibor egyetemi oktató, PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

15:50 Szünet

16:10 Egy hely… és több azaz hogyan jelenik meg a helytörténet és építészet az online médiában?
Előadó: Torma Tamás kulturális újságíró, építészetkritikus, videoblogger

16:55 Interaktív egyetem- és várostörténet: digitális tartalmak Szegedről
Előadó: Nagy Gyula főigazgató-helyettes, SZTE Klebelsberg Könyvtár

17:40 A Kertész Gyula-díjak átadása. Javaslattevők: 2020-as év MKE Bibliográfiai Szekció, 2021-es év MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezte
19:00 Fogadás a Páterház Étteremben

2021. augusztus 5. (csütörtök)
Levezető elnök: Sándor Tibor osztályvezető FSZEK Budapest Gyűjtemény

9:00 Új médiaformák a helyismereti információszolgáltatásban – Csongrád-Csanád megyei körkép
Előadó: Oros Sándor könyvtáros, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

9:30 Kreatív infotér, városismereti applikációk és egyéb újdonságok a Somogyi Könyvtár online helyismereti szolgáltatásai között
Előadó: Kukkonka Judit könyvtáros, Gyűjteményi és helyismereti osztályvezető Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

9:55 Digitális világunk – helyismereti szolgáltatások az Interneten
Előadó: Katona Tibor tájékoztatás vezető, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

10:20 Szünet

10:35 A helyismeret felértékelődése – Győr város 750 éves
Előadó: Antaliné Hujter Szilvia helyismereti szaktájékoztató, Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

10:55 „Kégliségek” – saját weboldalak a könyvtári kultúra szolgálatában
Előadó: Kégli Ferenc ny. könyvtáros, bibliográfus

11:15 A Qulto cég bemutatja aVárosfoglaló és a Qulto Education feladatgyűjteményt
Előadó:

12:30 Ebéd a Központi Konyhában
14:00 Kirándulás Szarvasra, a Szarvasi Arborétum és a Mini Magyarország megtekintése vezetéssel
Vacsora a Vadászkürt vendéglőben

2021. augusztus 6. (péntek)
Levezető elnök: Sallainé Gresó Klára a Szentes Városi Könyvtár igazgatója

9:00 e-Könyvtár Szentes – 10 éves a JaDoX-alapú helytörténeti gyűjteményünk
Előadó: Tímár Ferenc mérnöktanár, nyugalmazott informatikus könyvtáros

9:35 “Emlékezzünk régiekről…” – Egy dalköltő kalandos életútja
Előadó: Vágvölgyi Zoltán könyvtáros

10:15 Szünet

10:30 Néprajzi értékek Szentesen. Dokumentálás, megőrzés, használat
Előadó: Mód László néprajzkutató egyetemi adjunktus

11:15 Zárás, az emlékkönyv jelképes átadása a következő konferencia házigazdájának.

11:35 Városnéző séta Szentesen

13:00 Állófogadás a Városi Könyvtárban

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

MKE 52. Vándorgyűlés

A járványhelyzetre való tekintettel az MKE 52. Vándorgyűlése online formában kerül megrendezésre. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és a Könyvtárostanárok Egyesüélete közös szekciójában!

Regisztráció

A szekció programja

2021. július 9. péntek 13.00-16.00 : Helyismeret és oktatás
Levezető elnökök:  Mennyeiné Várszegi Judit elnök, MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, Simon Krisztina elnök, Könyvtárostanárok Egyesülete
13.00 – 13.10Köszöntő
Mennyeiné Várszegi Judit elnök, MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
Simon Krisztina elnök, Könyvtárostanárok Egyesülete
13.10 – 13.50Helytörténet, családtörténet, iskolatörténet az oktatásban.
Előadó: Miklósi László pedagógus, a  Történelemtanárok Egyletének elnöke
13.55 – 14.15Szombat(hely)történet játékosan, avagy hogyan legyünk trendik.
Előadó: Szalainé Bodor Edit Berzsenyi Dániel Könyvtár, igazgató-helyettes, helyismereti gyűjtemény vezető
14.20 – 14.35Digitális helyismereti gyűjtemények kapcsolódási lehetőségei az oktatáshoz.
Előadó: Szűts Etele Forum Hungaricum Nonprofit Kft. Digitálisarchívum-fejlesztési Osztály, osztályvezető
14.35 – 14.50Az iskolai könyvtár története, mint kor- és helytörténeti dokumentum.
Előadó: Szakmári Klára, ny. könyvtárostanár
14.55 – 16.00Könyvtár és iskola együttműködési lehetőségei és korlátai egy helyismereti program megvalósításában
Műhelymunka
A műhely során egy konkrét helyismereti projektötletből kiindulva homogén majd heterogén csoportokban közösen gondolkodunk arról, hogy hogyan lehet a diákok, a tanulás érdekében a könyvtári és az iskolai szempontokat, lehetőségeket összhangba hozni.
Műhelyvezetők:
Tóth Viktória könyvtárostanár, szaktanácsadó, Budapest IX, Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
Dömsödy Andrea, Könyvtárostanárok Egyesülete
Kategória: Előadások | Címke: , , , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése